OCHRANA  VAŠICH  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je spoločnosť M.C.G. s.r.o., IČO: 47681926, so sídlom Vajanského 10, Lutila 96622.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
a. adresa: Vajanského 10, Lutila 966 22
b. email: fantasy.shop12@gmail.com
c. telefón: 0911 541 444

3. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré ste mu poskytol /poskytla, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

4. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú len osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru a zaisťujúce služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (vystavené faktúry). Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby.

6. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok naVašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol / poskytla.